Regulamin - DANE OSOBOWE
szczegóły w Komunikacie Startowym --> Najbliższy Etap.

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem.
Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez Organizatora, Patronów i Sponsorów w materiałach promujących wydarzenia Organizatora i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową, która to zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.:

  • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
  • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
  • wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  • publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie),
  • wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy,
  • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
  • nadawania za pośrednictwem satelity,
  • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania)

i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.